درخواست دمو

دموی نرم افزار دشت همکاران سیستم

دموی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

راهنما
  1.  مشخصات و تلفن خود را بدرستی وارد نمایید تا کارشناسان ما بتوانند بدرستی راهنماییتان کنند
  2. محل فعالیت خود را که شامل استان و شهرتان میباشد را وارد نمایید
  3. در بخش دمو اولویت با استان آذربایجان شرقی میباشد
  4. نرم افزاری که میخواهید با آن کار کنید را انتخاب نمایید
  5. نوع فعالیت و نام مرکز فعالیت خود را درج نمایید.
  6. در صورت نیاز در توضیحات بیشتر از نوع فعالیتتان شرح کامل بدهید.